Executive insight

Zin of onzin van kwartaalrapportering

Beursgenoteerd zijn, heeft voor- en nadelen. Een duidelijk voordeel is dat een beursnotering je toegang geeft tot kapitaal, zorgt voor een marktwaardering van je bedrijf en je ook een extra discipline oplegt. Je zal er zo mogelijk nog meer aan doen om zo goed mogelijk te presteren in lijn met wat je jezelf hebt opgelegd en gecommuniceerd hebt en comfort proberen geven over de verwachtingen voor de toekomst. Een nadeel is zeker dat een beursnotering een grotere werklast qua rapportering met zich meebrengt en dat je als beursgenoteerd bedrijf meer verplichtingen hebt. Je strijdt hierdoor niet altijd met dezelfde wapens en beschikt over minder vrijheden bij het maken van bepaalde keuzes.

Een van de verplichtingen die je als beursgenoteerd bedrijf hebt, is het transparant communiceren over zaken die een impact kunnen hebben op de waarde van het bedrijf, waaronder het publiceren van kwartaalresultaten en het tijdig aankondigen van prijsgevoelige informatie. Het spreekt voor zich dat je de aandeelhouders op de hoogte houdt van het reilen en zeilen binnen het bedrijf. Alleen geven kwartaalresultaten een beeld over de financiële resultaten van een beperkte periode, naast indicatoren die toelaten te oordelen over de algemene gezondheid van een bedrijf. Het is dus niet zonder gevaar als men zich blind staart op de voorbije 3 maanden. En men mag al zeker niet kwartaalresultaten zomaar annualiseren. Als beursgenoteerd verzekeringsbedrijf opereren wij bovendien in een sector die voorwerp is van enige volatiliteit. Seizoeneffecten zoals een hagelstorm, bosbranden of overstromingen, of het realiseren van een meerwaarde op de verkoop van een gebouw, kunnen een grote positieve of negatieve impact hebben op het kwartaalresultaat, zonder dat dit geëxtrapoleerd mag worden op jaarbasis.

Naar ons aanvoelen wegen kwartaalafwijkingen tussen de verwachtingen en de realiteit te zwaar door bij de beoordeling van een bedrijf. Neem de solvabiliteitscijfers in onze sector. Die zijn van nature veel volatieler dan onder het vroegere solvabiliteitsregime. Wanneer een verzekeraar een ratio heeft die bijna het dubbele is van wat de regelgever vereist, maar in een bepaald kwartaal in plaats van op een verwachte ratio van 198 % op bijvoorbeeld 196 % uitkomt, lijkt ons dit weinig relevant. Want vaak ligt de oorzaak van dit soort afwijkingen bij uitzonderlijke elementen, zoals bijvoorbeeld lichte verschuivingen in de beleggingsportefeuille, die een analist ook niet vooraf had kunnen inschatten.

Er zou dus naast de zeer grote aandacht voor de droge cijfers ook meer gekeken moeten worden naar wat er achter de cijfers ligt. Wat is de kwaliteit van de klantenportefeuille, van de producten, van de beleggingsportefeuille en van het management? Dat zegt veel meer over de financiële gezondheid en toekomstperspectieven van een bedrijf dan enkel modellen, indices en spreadsheets. We moeten volmondig toegeven dat de verzekeringssector het analisten en investeerders niet altijd even gemakkelijk maakt. Er worden regelmatig nieuwe concepten gelanceerd die aan vergelijkbaarheid missen. Vaak gaan er verschillende definities de ronde voor hetzelfde concept en daarnaast slagen we er ook veelal in om met andere basisassumpties en sensitiviteitshypotheses te werken. De sector moet absoluut verder pogingen ondernemen om te streven naar meer consistentie en harmonisering.

Ik ben persoonlijk een groot voorstander van transparante communicatie en van kwartaalrapporteringen voor beursgenoteerde bedrijven, vermits die de terechte plicht hebben om hun aandeelhouders op de hoogte te houden van de belangrijke gebeurtenissen en de gerealiseerde resultaten. Bovendien zou het weglaten van kwartaalresultaten enkel leiden tot meer tussentijdse communicatie. Dus neen, kwartaalrapporteringen moeten niet van de baan. Maar laten we bij het beoordelen van deze tussentijdse resultaten niet te snel conclusies trekken. Uitzonderlijke gebeurtenissen zijn en zullen altijd moeilijk te voorspellen blijven. Hecht meer belang aan consistente prestaties van een bedrijf, want één kwartaal zegt zeer weinig over de langetermijnprestaties van bedrijven.

 

Bart De Smet
CEO