Persbericht

Akkoord bereikt over aangepaste Fortisschikking

Ageas en de claimantenorganisaties hebben een aangepast schikkingsvoorstel bereikt dat rekening houdt met de voornaamste bekommernissen van het Hof van Beroep van Amsterdam, zoals aangegeven in haar tussentijdse beslissing van 16 juni 2017. De partijen zullen het aangepaste schikkingsvoorstel vandaag voorleggen aan het Hof van Beroep van Amsterdam, met het verzoek om de schikking bindend te verklaren voor alle Aandeelhouders die in aanmerking komen overeenkomstig de Nederlandse Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade ("WCAM").

De bijkomende inspanning van Ageas van EUR 100 miljoen, die was aangekondigd op 16 oktober 2017 en waarmee het totale budget voor de schikking werd opgetrokken tot EUR 1,3 miljard, heeft het mogelijk gemaakt om de initiële schikkingsovereenkomst te versterken, rekening houdend met de voornaamste bekommernissen van het Hof en met de vroeger aangegane verbintenissen.

Onder de aangepaste schikkingsovereenkomst, zullen zogenoemde actieve en niet-actieve claimanten recht hebben op dezelfde basisbedragen ter vergoeding van hun schade. Daarom wordt de vergoeding voor schade en de bijkomende vergoedingscomponent voor alle Aandeelhouders die in aanmerking komen, gelijkgesteld, terwijl actieve claimanten recht zullen hebben op een bijkomende kostenvergoeding.

De gewijzigde vergoedingsstructuur houdt ook rekening met de bekommernis van het Hof over het gebrek aan solidariteit in geval van verwatering en beschermt de belangen van de Kopers beter.

Om ervoor te zorgen dat alle claimanten kunnen nagaan aan welke rechten ze verzaken in ruil voor de ontvangen vergoeding, werd een duidelijke en uitgebreide lijst van Gebeurtenissen waarvoor een dergelijke verzaking wordt gevraagd, opgenomen.

Het aangepaste voorstel heeft geen impact op de resultaten van Ageas, noch op haar solvabiliteitspositie aangezien voor alle lasten reeds voorzieningen aangelegd en opgenomen werden in de resultaten van het derde kwartaal 2017.

Bijkomende belangrijke ondersteuning

Naast de initiële ondertekenaars (VEB, Deminor, Stichting FortisEffect en SICAF) en de herbevestigde steun van Mr. Arnauts en Mr. Lenssens, heeft de Nederlandse consumentenorganisatie ConsumentenClaim, op basis van de voorgestelde wijzigingen, beslist om de aangepaste schikking met een positief advies aan haar achterban voor te leggen. ConsumentenClaim was een van de belangrijkste verweerders tijdens de publieke hoorzitting van maart 2017. Hierdoor wordt de brede publieke steun voor dit schikkingsvoorstel verder versterkt.

De schikking werd begeleid door bemiddelaars Stephen Greenberg van de Pilgrim Group en Yves Herinckx.

Bart De Smet, CEO Ageas, verklaarde: "Na maanden van bijzonder hard werken, zijn we verheugd een gewijzigd schikkingsakkoord te hebben bereikt met de initiële ondertekenaars VEB, Deminor, SICAF en Stichting FortisEffect, en de volledige steun te hebben verkregen van ConsumentenClaim en de meeste andere organisaties die de voormalige Fortis-aandeelhouders vertegenwoordigen. We zijn er van overtuigd dat deze overeenkomst rekening houdt met de voornaamste bekommernissen van het Hof, en ook een billijke en evenwichtige oplossing biedt voor iedereen die getroffen is door de gebeurtenissen uit het verleden."

Volgende stappen

Ageas en de claimantenorganisaties zullen het aangepaste voorstel vandaag voorleggen aan het Hof van Beroep van Amsterdam met het verzoek om de schikking bindend te verklaren. Vervolgens zal een publieke hoorzitting worden gepland waarna het Hof moet beslissen of ze de schikking bindend verklaart.

Praktische informatie

Alle informatie over de aangepaste Fortisschikking zal beschikbaar zijn op de speciale website FORsettlement.com op woensdag 13 december 2017.

Dan zal ook opnieuw een berekeningsmodule ter beschikking worden gesteld. Deze online module laat Aandeelhouders die in aanmerking komen toe een eerste raming te maken van de vergoeding die ze zullen ontvangen overeenkomstig de aangepaste schikkingsovereenkomst. Voor bijkomende vragen kan de specifieke mailbox [email protected] of kunnen de volgende gratis call-center-telefoonnummers worden gebruikt:

 • België: 0800 26 83 2
 • Nederland: +31 30 25 25 359
 • Internationaal: +32 (0)2 557 59 00

In bijlage bij dit persbericht worden bijkomende details verschaft over de structuur en de vergoedingsprincipes per categorie van Aandeelhouders die in aanmerking komen.

Bijlage: Overzicht van de belangrijkste vergoedingsprincipes van het aangepaste schikkingsovereenkomst

Als opvolger van Fortis en naar aanleiding van de Gebeurtenissen van 2007 en 2008, is en was ageas SA/NV betrokken in een aantal juridische procedures in België en Nederland waarin de Groep aankijkt tegen een aantal min of meer gelijkaardige schadeclaims. Ageas en sommige claimantenorganisaties hebben nu een overeenkomst bereikt die inhoudt dat:

 • Ageas geen schuld bekent en een uiteindelijke vergoeding aan Aandeelhouders die in aanmerking komen in geen geval kan opgevat worden als een erkenning van schuld. Een dergelijke betaling zal enkel gebeuren als de begunstigde zich ertoe verbindt geen gerechtelijke procedure op te starten over de Gebeurtenissen en elke lopende procedure hierover onmiddellijk stop te zetten.
 • Ageas een bedrag vrijmaakt voor aandeelhouders die zich ertoe verbinden en op gepaste wijze kunnen aantonen dat ze Fortis-aandelen kochten of aanhielden tijdens specifieke periodes. De uitbetaalde bedragen zullen afhangen van de specifieke karakteristieken van de aankopen en het aanhouden gedurende deze periode.

Het vergoedingsbedrag dat een Aandeelhouder die in aanmerking komt kan ontvangen, hangt af van de specifieke karakteristieken van zijn/haar aankopen / aanhoudingen. Daarom is het op dit ogenblik nog niet mogelijk aan te geven hoeveel een individuele claimant zou ontvangen.

Om het vergoedingsbedrag voor elke Aandeelhouder die in aanmerking komt, te berekenen, hebben Ageas en de deelnemende claimantenorganisaties, de "Partijen" een aantal principes gebruikt om de verschillende categorieën van aandeelhouders te bepalen. Deze principes blijven grotendeels ongewijzigd in vergelijking met het initiële voorstel. Binnen deze categorieën zal het uiteindelijke vergoedingsbedrag per aandeel afhangen van het totale aantal aandelen dat deelneemt aan de schikking en het uiteindelijke aantal per categorie van aandeelhouder.

Aandeelhouder die in aanmerking komt

Een Aandeelhouder die in aanmerking komt is elke persoon die op elk moment Fortis-aandelen heeft aangehouden tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 (sluiten van handel). De aandelen die in aanmerking komen verwijzen naar de huidige Ageas-aandelen (stock ticker "AGS") en het aantal aandelen dat in aanmerking komen verwijst naar het aantal aandelen van voor de omgekeerde aandelensplit 10:1 van 2012 (Reverse Stock Split).

Aandeelhouders die in aanmerking komen, zullen moeten afzien van alle andere rechten voor compensatie in welke vorm dan ook en van eender welk partij die betrokken was bij de Gebeurtenissen uit de betreffende periode.

Referentieperiodes

Alhoewel Ageas deelnam aan de schikking zonder erkenning van enige schuld, namen de Partijen de verschillende juridische procedures, de voornaamste beschuldigingen/argumenten/beweringen en de beslissingen dusver in aanmerking om het vergoedingsbedrag te bepalen. Op basis hiervan werden drie beschuldigingen weerhouden:

 • De communicatie van Fortis van september/oktober 2007 over de blootstelling aan de "subprime"
 • De communicatie van Fortis van mei/juni 2008 over zijn toekomstige solvabiliteit na de volledige integratie van ABN AMRO
 • De communicatie van Fotis tussen 29 september en 1 oktober 2008 over de overeenkomst met de regeringen van de Benelux-landen

die uitmonden in 3 referentieperiodes:

 1. Periode 1: 21 september 2007 t/m 7 november 2007 sluiten van handel
 2. Periode 2: 13 mei 2008 t/m 25 juni 2008 sluiten van handel
 3. Periode 3: 29 september 2008 t/m 3 oktober 2008 sluiten van handel

Een belangrijk principe is dat een vraag tot vergoeding enkel in aanmerking komt als de betreffende aandeelhouder de aandelen die in aanmerking komen, kocht of aanhield gedurende een van de 3 referentieperiodes en ze nog in bezit had op de laatste dag van de gerelateerde referentieperiode.

Kopers - Houders

Op basis van algemeen aanvaarde economische principes wordt een onderscheid gemaakt tussen Kopers en Houders. Kopers zijn die personen die aandelen kochten tijdens een van de referentieperiodes en de aandelen ten minste aanhielden tot het einde dan deze referentieperiode (sluiten van handel). Tegelijkertijd en rekening houdend met het feit dat Fortis veel particuliere aandeelhouders had die aandelen aanhielden voor een lange termijn, besloten de Partijen om ook de Houders te vergoeden. Houders zijn Aandeelhouders die in aanmerking komen die aandelen kochten buiten een van de referentieperiodes en deze nog steeds aanhielden aan het einde van een van de referentieperiodes (sluiten van handel).

Bijkomende vergoeding

De Partijen zijn overeengekomen dat alle aandeelhouders die een geldig vergoedingsformulier invullen en die kunnen bewijzen dat ze op enig ogenblik tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 (sluiten van handel) Fortis-aandelen hebben aangehouden, een bijkomende tegemoetkoming zullen ontvangen.

Criteria om in aanmerking te komen voor een kostenvergoeding

Elke Aandeelhouder die in aanmerking komt, die een duidelijke stap heeft gezet om een vordering in te stellen tegen Ageas met betrekking tot de Gebeurtenissen door deel te nemen aan een gerechtelijke procedure in België of Nederland, of door zich vóór 31 december 2014 te registreren of aan te sluiten bij een Belgische of Nederlandse organisatie die een gerechtelijke procedure heeft ingesteld vóór 24 maart 2017.

Vereenvoudigde vergoedingsstructuur

Periode 1 Periode 2 Periode 3
Vergoeding voor Kopers (per aandeel) EUR 0,47 EUR 1,07 EUR 0,31
Vergoeding voor Houders (per aandeel) EUR 0,23 EUR 0,51 EUR 0,15
Bijkomende vergoeding voor Aandeelhouders die in aanmerking komen EUR 0,50 per aandeel met een maximum van EUR 950
Bijkomende kostenvergoeding voor actieve claimanten 25% van de vergoeding voor Kopers en/of Houders

Gelieve te noteren dat de bedragen per aandeel onderhevig zijn aan mogelijke verwatering of stijging afhankelijk van het aantal Fortis-aandelen dat uiteindelijk zal worden aangeboden. Denk er bovendien aan dat de voorgestelde schikking nog niet bindend werd verklaard door het Hof en dat Ageas op het einde van de opt-outperiode een recht op beëindiging heeft wanneer het bedrag dat het aantal Fortis-aandelen dat voor "opt-out" kiest vertegenwoordigd, hoger is dan 5% van het totale schikkingsbedrag.