Nieuws

Mededeling aan aandeelhouders over het aangepaste beleid inzake roerende voorheffing

Naar aanleiding van een aantal wijzigingen in de Belgische wetgeving inzake de toepassing van vrijstellingen van de roerende voorheffing op dividenden aan de bron, die sinds 22 januari 2019 van kracht zijn, heeft ageas SA/NV besloten om haar beleid ter zake aan te passen.

Voor toekomstige dividendbetalingen zal ageas SA/NV via haar website en via haar paying agent modelformulieren verstrekken aan aandeelhouders die één van de volgende vrijstellingen of een verlaagd tarief van de Belgische roerende voorheffing op dividenden willen aanvragen:

  1. de vrijstelling van roerende voorheffing krachtens de Belgische fiscale wetgeving voor dividenden die worden uitgekeerd aan bepaalde buitenlandse aandeelhouders-vennootschappen krachtens Artikel 264/1 van het Belgische Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 1992;

  2. de vrijstelling van roerende voorheffing krachtens de Belgische fiscale wetgeving voor dividenden die worden uitgekeerd aan bepaalde pensioenfondsen krachtens Artikel 106, §2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Belgische Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 1992;

  3. de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden die worden uitgekeerd aan bepaalde pensioenfondsen krachtens Artikel 10, (3), (b) van het Dubbelbelastingverdrag tussen België en het Verenigd Koninkrijk van 1 juni 1987; of

  4. de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden die worden uitgekeerd aan bepaalde pensioenfondsen krachtens Artikel 10, (4), (b) van het Dubbelbelastingverdrag tussen België en de Verenigde Staten van 27 november 2006.

  5. een verlaagd tarief van de roerende voorheffing krachtens enig Dubbelbelastingverdrag.

Aan de hand van deze standaard formulier(en), dienen aandeelhouders te bevestigen dat aan alle voorwaarden werd voldaan om te genieten van de relevante vrijstelling of het verlaagde tarief van de roerende voorheffing.

Met betrekking tot de mogelijkheid om de dividenden die worden uitgekeerd aan bepaalde pensioenfondsen vrij te stellen van roerende voorheffing op basis van de wettelijke grondslag die wordt vermeld onder (ii) hierboven, dienen de aandeelhouders in kwestie, onder andere, te bevestigen dat zij de aandelen van ageas SA/NV waarvoor de vrijstelling van roerende voorheffing wordt gevraagd in volle eigendom hebben aangehouden voor een ononderbroken periode van ten minste 60 dagen, ofwel:

  1. op de datum waarop de dividenden werden toegekend of betaalbaar gesteld werden; of,

  2. op een datum binnen de periode van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de dividenden werden toegekend of betaalbaar gesteld werden.

ageas SA/NV zal enkel overwegen om de voornoemde vrijstellingen van roerende voorheffing of verlaagde roerende voorheffing aan de bron toe te passen, naar eigen goeddunken, indien de aandeelhouder de nodige modelformulier(en) behoorlijk invult. Deze dienen in het bezit te zijn van ageas SA/NV binnen de 10 dagen na de betaaldatum van het dividend, samen met alle bewijsstukken die eventueel gevraagd worden.

Voor zover ageas SA/NV niet in staat is om de vrijstelling van roerende voorheffing of verlaagde roerende voorheffing die door de aandeelhouder gevraagd wordt aan de bron toe te passen, kan de aandeelhouder een aanvraag tot terugbetaling indienen bij de Belgische Staat, om de ingehouden belasting (gedeeltelijk) terugbetaald te krijgen.

De hierboven vermelde modelformulieren worden in de loop van de komende weken beschikbaar gesteld op de website van de AGEAS-groep.